Het waarom en het hoe van GelijkgeSTEMd ontdek je hier.

Voor wie is het?

Alle STEM-actoren in Oost-Vlaanderen. 

Wie hoort hier thuis? Ben jij iemand met een passie voor wetenschap en techniek? Ben je iemand die zich dagelijks inzet om mensen dat extra duwtje in de rug te geven? Of ben je voortdurend op zoek naar innovatie binnen je bedrijf of organisatie? En sta jij open voor een uitdaging?

Was je antwoord “ja” op één van bovenstaande vragen? Dan zoeken we jou of je organisatie!

Wat is het?

Een aanbod van tips, good practices en aanbevelingen om zo coöperatief op zoek te gaan naar een aangepast buitenschools STEM-aanbod, op maat van kinderen en jongeren. 

Dit aanbod om  STEM-activiteiten toegankelijker te maken is gebaseerd op bevindingen uit de literatuur, de diversiteitstoolbox van de Ambrassade, het voortraject van de provincie Oost-Vlaanderen en gesprekken met experts uit de welzijnssector en STEM-aanbieders. Ze werden ontwikkeld door GelijkgeSTEMd in opdracht van VLAIO. De richtlijnen zijn concrete tips om aan de slag te gaan met diversiteit en resulteert in een actieplan op maat van de behoeften van jouw organisatie.

Wil je graag iets meer te weten komen over het voortraject van de Provincie Oost-Vlaanderen? Klik dan zeker hierdoor.

Voortraject Provincie Oost-Vlaanderen

Het vooronderzoek, gesteund door Provincie Oost-Vlaanderen en uitgevoerd door onderzoekers van Odisee hogeschool en De Creatieve STEM (deze laatste in samenwerking met Brede School Gent), diende als een opstap tot de uiteindelijke aanbevelingen van GelijkgeSTEMd. 

In dit onderzoek werd gericht getest tijdens 3 pilootprojecten wat kritische succesfactoren van STEM-activiteiten zijn voor kinderen met een lage socio-economische status (SES) en/of migratieachtergrond.

Dit resulteerde in een 10-tal aanbevelingen die zijn opgenomen in het huidig aanbod van tips, good practices en aanbevelingen van GelijkgeSTEMd. - (link naar Tabblad; Pijlers van GelijkgeSTEMd) -

Lees je graag het volledige onderzoeksrapport? Download het hier. (Verwijzing Toolbox)

Waarom is het nodig?

eerst inclusie, dan diversiteit

Inclusie en diversiteit worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn het twee verschillende begrippen.

Inclusie

De term inclusie wordt vaak gebruikt om het insluiten van mensen met een fysieke of psychische beperking aan te duiden, maar dit is niet de volledige betekenis van de term. Inclusie is erop gericht om iedereen er te laten bijhoren: naast personen met een handicap, ook allochtonen, maatschappelijk kwestbaren, holibi’s, enz.

Hierbij gaat het dus om het creëren van een cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht welk verhaal je hebt te vertellen. Eens dit goed zit, volgt diversiteit.

Diversiteit

Diversiteit gaat verder dan het verschil in etniciteit en gender. Dit omvat alle typen en individuele verschillen zoals leeftijd, religie, het al dan niet hebben van een handicap, nationaliteit, seksuele voorkeur en een groot aantal persoonlijke, demografische en organisatorische kenmerken.

Wat binnen GelijkgeSTEMd?

De superdiversiteit in onze samenleving is een feit en brengt heel wat nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Binnen GelijkgeSTEMd hanteren we de term ‘diversiteit’ ook in de brede zin van het woord. Zo kan het verlagen van de participatiedrempel voor meisjes ook voor meer diversiteit zorgen. 

Diversiteit is een katalysator voor de talentenpool en het out of the box denken. De meerwaarde van diversiteit in STEM wordt in tal van publicaties (link naar toolbox) besproken. Hoe maak je het naschoolse STEM-aanbod aantrekkelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen? Dat is de hamvraag waar we met GelijkgeSTEMd een antwoord op proberen te formuleren.

De good will voor meer diversiteit is er meestal wel. In de praktijk zie je echter dat het niet altijd even gemakkelijk is om iedereen te bereiken. Door iedereen gelijk te behandelen (equality of gelijkwaardigheid), krijgt niet iedereen gelijke kansen. Niet iedereen vertrekt van dezelfde basis. Kinderen en jongeren die met obstakels worden geconfronteerd, geef je best een extra duwtje in de rug. Equity garandeert op die manier gelijke kansen, ongeacht het vertrekpunt


Ken jij het verschil al tussen Equality en Equity? Bekijk dit filmpje.

Waar willen we naartoe?

Met GelijkgeSTEMd willen we toegroeien naar een tweesporenbeleid.

Ongeacht welk spoor je organisatie wilt volgen, werken we allen samen toe naar hetzelfde doel: Een en-en verhaal waarin we samen streven naar inclusieve STEM-activiteiten.

Spoor 1

Het bestaande STEM-aanbod blijft behouden waarbij men geleidelijk aan toewerkt naar inclusieve STEM-activiteiten. De organisatie kan gebruik maken van de 10 tips, het netwerk en opleidingen.

Spoor 2

GelijkgeSTEMd wil organisaties stimuleren en ondersteunen om nieuwe STEM-activiteiten te organiseren gericht op specifieke doelgroepen.

Waar doen we dit?

GelijkgeSTEMd focust op Oost-Vlaanderen. Een van onze doelstellingen is om zoveel mogelijk STEM-actoren binnen de provincie samen te brengen. 

Partner worden van GelijkgeSTEMd?
In 2021 gaan we in samenwerking met dit netwerk van start met 10 pilootprojecten. Elk project met zijn eigenheid en uitdaging in verweven. Wil je graag meer te weten komen over deze pilootprojecten? Klik dan hier

Hoe willen we dit doen?

Netwerk opbouwen binnen Oost-Vlaanderen

STEM-actoren (wie dit zijn ontdek je hier) kunnen toetreden tot het GelijkgeSTEMd netwerk om samen toe te werken naar inclusieve STEM-activiteiten.
Het GelijkgeSTEMd-netwerk geniet ook van allerlei voordelen zoals (gratis) opleidingen, netwerkmomenten en ondersteuning bij het organiseren van activiteiten.

Kennisdeling

Nieuwe en verworven kennis verzamelen, literatuur en expertise delen binnen het netwerk. 

Praktische hulp

concrete handvaten voor je organisatie om met diversiteit aan de slag te gaan. Download hier de 10 tips van GelijkgeSTEMd. 

Cocreatie

We willen iedereen binnen het netwerk overtuigen van de voordelen van co-creatie. Wij geven alvast het goede voorbeeld met de pilootprojecten van GelijkgeSTEMd.

Kwaliteitsgarantie van het aanbod

Kwaliteit van STEM-activiteiten bewaken, inspireren en ondersteunen, o.a. door het op maat maken van de activiteiten gericht naar een diverse doelgroep.

Doorstroom naar bedrijven

De aansluiting tussen buitenschoolse STEM-activiteiten en STEM-werkveld realiseren, onder meer door verwachtingen af te stemmen op elkaar. 

Van theorie naar praktijk?

Met het opgebouwd netwerk willen we aan de slag gaan om 10 pilootprojecten te realiseren in 2021. Deze pilootprojecten gaan aan de slag met onze richtlijnen (doorlinken naar de toolbox).  Op basis van de bevindingen (wat werkt wel, wat werkt zeker niet, hoe verliep het proces, …) van de pilootprojecten zullen onze richtlijnen aangepast worden. Deze aangepaste richtlijnen zullen ter beschikking worden gesteld aan het netwerk in september 2021 (o.a. door opleidingen, netwerkevents, brochures, …).

Blijf je graag op de hoogte van de pilootprojecten?

> projecten > het netwerk > contact